Test do szkolenia specjalistycznego

Imię i nazwisko *
Firma *
PRE / POST test: *
1. Do określenia wpływu cyklu życia produktu na środowisko stosuje się:*
a. Wskaźnik R/T
b. Wskaźnik CSR
c. LCA
d. 3R/6R/10R
e. Nie wiem
2. Gałęzie przemysłu o największym zapotrzebowaniu na deficytowe surowce:*
a. Wydobywcza, hutnicza, energetyczna, chemiczna, motoryzacyjna, elektroniczna, lotnicza
b. Rolno-spożywcza
c. Włókiennicza i odzieżowa
d. Drzewno-papiernicza
e. Nie wiem
3. Surowce krytyczne (Critical Raw Materials – CRM) to:*
a. Określony przez Komisję Europejską katalog surowców najbardziej zanieczyszczających klimat 
b. Surowce wskazane przez ekologów jako najbardziej zanieczyszczające klimat
c. Surowce, dla których w Unii Europejskiej wprowadzono zrównoważone  substytuty
d. Określony przez Komisję Europejską katalog surowców, które mają duże znaczenie dla gospodarki europejskiej, a których podaż obarczona jest wysokim ryzykiem
e. Nie wiem
4. Uszereguj hierarchę postępowania z odpadami od procesu najbardziej pożądanego do najmniej korzystnego: Recykling (1), Unieszkodliwianie (2), Inny odzysk (3), Zapobieganie powstawaniu(4), Przygotowanie do ponownego użycia (5):*
a. 1,3,4,5,2
b. 4,5,1,3,2
c. 4,5,1,2,3
d. 5,4,1,3,2
e. Nie wiem
5. Opierając się na modelu kołowym cyklu GOZ, przyporządkuj odpowiedni model biznesowy do etapu produkcji: Produkt jako usługa (1), Odzysk surowców (2), Naprawa (3), Modyfikacja (4), Dostęp (5), Cyrkularne surowce (6):*
a. 1,5,6
b. 4,5,6
c. 3,4,6
d. 2,3,4
e. Nie wiem
6. Odpady pochodzące z materiałów opakowaniowych wytworzonych w UE to łącznie 84 mln ton w 2021 r. Zaznacz wszystkie poprawne stwierdzenia spośród poniższych:*
a. Papier i karton stanowią ponad 40% ww. odpadów
b. Plastiki stanowią prawie 20% ww. odpadów
c. Drewno stanowi ponad 15% ww. odpadów
d. Szkło stanowi blisko tyle samo odpadów co plastiki
e. Metale stanowią blisko 5% ww. odpadów
f. Nie wiem
7. Ecochain to narzędzie wspierające transformację GOZ dedykowane dla branż:*
a. Wydobywcza
b. Odzieżowo-tekstylna, spożywcza, opakowaniowa, budownictwo i infrastruktura
c. Hutnicza i energetyczna
d. Motoryzacyjna, elektroniczna, lotnicza
e. Nie wiem
8. EMAS EcoManagement and Audit Scheme, to:*
a. Unijny system zarządzania środowiskowego,  zawierający wymogi normy ISO 14001 i dodatkowe wymogi unijne, składający się z systemu zarządzania, audytu i certyfikacji
b. Program wsparcia dla firm wprowadzających zrównoważone produkty
c. Obligatoryjny program dla firm z branży przetwórczej
d. Schemat, który nie dotyczy raportowania
e. Nie wiem
9. Zaznacz wszystkie prawidłowe stwierdzenia na temat Circulytics:*
a. To platforma wspierająca działania GOZ w dużej skali
b. Jest nieaktywna od 2023 roku
c. Jest to narzędzie przeznaczone wyłącznie dla organizacji pozarządowych
d. Jest platformą przeznaczoną wyłącznie dla dużych korporacji
e. Nie wiem
10. W hierarchii postępowania z odpadami w Unii Europejskiej, unieszkodliwianie: *
a. To najbardziej pożądany sposób zarządzania odpadami
b. Polega na usuwaniu odpadów, poprzez ich składowanie, spalanie, pirolizę, zgazowanie i inne ostateczne procesy
c. To proces polegający na odzyskiwaniu surowców
d. Proces polegający na dobieraniu najmniej szkodliwych materiałów na wczesnym etapie planowania i produkcji
e. Nie wiem
Suma punktów TEST WIEDZY
0.00
Tytuł szkolenia:
Zgoda na przetwarzanie danych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego z siedzibą przy ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, adres e-mail: oditk@oditk.pl, danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do udziału w ww. projekcie. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.